Zagospodarowanie przestrzenne

 

Tereny inwestycyjne włączone do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec – Podstrefa Kolbuszowa posiadają obowiązujący plan przestrzenny przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/318/08 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29.12.2008 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 terenu przemysłowo usługowego w Kolbuszowej, a zmieniony uchwałą Nr XIX/222/2012 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 23.02.2012r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 terenu przemysłowo usługowego w Kolbuszowej.

Aktualne przeznaczenie w miejscowym planie przestrzennym:

- działka 1549/77 – U, P - teren produkcji, magazynów, składów i usług,
- działka 1555/60 – U, P - teren produkcji, magazynów, składów i usług,
- działka 1555/61 - U, P - teren produkcji, magazynów, składów i usług.


Zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy terenów oznaczonych w planie przestrzennym jako U, P:

1) Lokalizowane obiekty nie mogę należeć do przedsięwzięć, dla których przepisy odrębne dotyczące ochrony środowiska, ustalają wymóg sporządzenia raportuo oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
2) Każdy z terenów oznaczonych symbolem od 1Pu do 12 PU może być w dowolnych proporcjach zagospodarowany dla realizacji funkcji produkcyjnych, usługowych i magazynowo – składowych,
3) Dopuszcza się lokalizację:

    a. budynków administracyjnych i socjalnych,
    b. obiektów dydaktyczno – naukowych i doświadczalnych,
    c. obiektów handlowych,
    d. zespołów parkingów ogólnodostępnych,
    e. obiektów małej architektury,
    f. dojazdów wewnętrznych, powiązanych z drogami KD,
    g. placów nawrotowych dla dróg,
    h. urządzeń dla reklamy,

4) Na terenach oznaczonych symbolami 1P,U, 2P,U, 3P,U, 4P,u i 5P,U nie dopuszcza się budowy zakładów, stanowiących zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, określonych przepisami odrębnymi,
5) Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 6P,U, 7PU, 8P,U, 9P,U, 10P,U, 11P,U i 12 P,U i przyległych do nich dróg, może wystąpić zagrożenie hałasem przekraczającym dopuszczalne normy,
6) Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 6P,U i 8P,u ustala się ochronę konserwatorską stanowisk archeologicznych, oznaczonych na rysunku planu, w obrębie których obowiązuje uwzględnienie przepisów odrębnych, dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
7) w granicach terenu oznaczonego na rysunku piano symbolem 10 P,U należy utrzymać istniejący teren leśny,
8) na terenach P,U utrzymać nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:

    a. 6.0 m od linii rozgraniczającej dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KD,
    b. 4,0 m ad linii rozgraniczającej dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW,
    c. 10.0 m od zachodniej granicy terenu 9 P,U,

9) przy podziale terenów P,U na działki - nowe granice wyznaczyć z nachyleniem od 60° do 900 stosunku do osi drogi KD sąsiadującej od strony południowej terenu, z dostępem każdej działki do drogi KD lub KDW bezpośrednio lub poprzez dodatkowy dojazd wewnętrzny; szerokość frontu działki nie mniejsza niż 30,0 m
10) powierzchnia zabudowy nie większa niż 70% powierzchni działki,
11) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20 % powierzchni działki,
12) zagospodarowanie terenów wokół obiektów budowlanych zielenią urządzoną,
13) usytuowanie na każdej działce miejsc postojowych dla samochodów osobowych w liczbie nie mniejszej niż 1 miejsce na 4 zatrudnionych i nie mniej niż 1 miejsce na 100m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, przy czym dopuszcza się usytuowanie odpowiedniej liczby miejsc postojowych w wydzielonych zespołach parkingów ogólnodostępnych, usytuowanych w granicach poszczególnych terenów P,U,
14) wysokość budynków nie większa niż 15,0 m,
15) dachy budynków spadowe, o nachyleniu głównych połaci nie mniejszym niż 200 i nie większym niż 400; dopuszcza się dachy płaskie.

 

Do pobrania:
1. pdf1. Uchwała Nr XXXIII/318/08 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29.12.2008 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 terenu przemysłowo usługowego w Kolbuszowej

2. pdf2. Uchwała Nr XIX/222/2012 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 23.02.2012r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 terenu przemysłowo usługowego w Kolbuszowej