Ulgi i ułatwienia


Ulgi


Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro - Park Mielec oferuje przedsiębiorcom pomoc publiczną w formie zwolnień z podatku dochodowego.

Inwestorzy, którzy otrzymają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy i zainwestują, co najmniej 100 tys. EURO automatycznie uzyskują prawo do zwolnień z podatku dochodowego w maksymalnej wysokości dopuszczalnej prawem Unii Europejskiej.

Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom w formie zwolnień podatkowych stanowi pomoc regionalną udzielaną z tytułu:
- kosztów nowej inwestycji,
- tworzenia nowych miejsc pracy.


Więcej informacji na stronie: http://www.europark.com.pl/pl/dlaczego_sse_europark_mielec/atuty/szybki_zwrot_inwestycji/


Gmina Kolbuszowa na mocy Uchwały Nr VII/59/07 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy stosuje zwolnienia z podatku od nieruchomości dla:
- nowo wybudowanych budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w zakresie: budownictwa, usług, handlu, przetwórstwa lub wytwórstwa, z wykorzystaniem tych nieruchomości i spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy,
- gruntów, budynków i budowli lub ich części, w przypadku wykorzystania ich do prowadzenie działalności gospodarczej przez podatnika, w zakresie: budownictwa, usług, handlu, przetwórstwa lub wytwórstwa, będących w jego posiadaniu, lecz wcześniej niewykorzystane do prowadzenia działalności, pod warunkiem, że działalność gospodarcza prowadzona z wykorzystaniem tych nieruchomości spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy.


Do pobrania: pdfUchwała Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy