Oferta inwestycyjna

Położenie

Nazwa lokalizacji:

Nieruchomość niezabudowana przy ulicy Sokołowskiej w Kolbuszowej, działki nr 1549/77, 1555/60, 1555/61

 

Miasta / Gmina

Kolbuszowa

Powiat

Kolbuszowski

Województwo

Podkarpackie

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia [ha]:

- 1549/77 – powierzchnia 1.9940 ha

- 1555/60 – powierzchnia – 1.8510 ha

- 1555/61 – powierzchnia 4.1494 ha

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) (Tak/Nie):

Tak. Działki sąsiadują z terenami rolnymi.

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] brutto:

Cena wywoławcza – 40,00 m2 brutto

Sposób zbywania gruntów – użytkowanie wieczyste

Właściciel / właściciele:

- 1549/77 – własność Gmina Kolbuszowa

- 1555/60 – własność Gmina Kolbuszowa

- 1555/61 – własność Powiat Kolbuszowski

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (Tak/Nie):

Tak

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

- działka 1549/77 – U, P - teren produkcji, magazynów, składów i usług,

- działka 1555/60 – U, P -  teren produkcji, magazynów, składów i usług,

- działka 1555/61 - U, P - teren produkcji, magazynów, składów i usług.

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]:

Klasa IV, teren odrolniony

Różnica poziomów terenu [m]:

- 1549/77 – 3,9 m na długości około 145 m
- 1555/60 – 2,6 m na długość około 108 m
- 1555/61 – 7,25 na długości około 245 m

Obecne użytkowanie:

Nieużytkowane

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (Tak/Nie):

Nie

Poziom wód gruntowych [m]

1 metr

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (Tak/Nie)

Nie

Ryzyko wystąpienia zalań/obsunięć (Tak/Nie)

Nie

Przeszkody podziemne na działce (Tak/Nie), jeśli tak to jakie (np. rurociągi)

Nie

Przeszkody na powierzchni terenu (Tak/Nie), jeśli tak to jakie (np. słupy energetyczne, telekomunikacyjne)

Nie

Istniejące ograniczenia ekologiczne? Jeśli tak, to jakie?

Nie

Istniejące budynki/zabudowania na terenie działki?

Nie

Połączenia transportowe:

Droga dojazdowa do terenu(rodzaj drogi i jej szerokość):

Teren przylega do drogi wojewódzkiej 875 – relacji Mielec – Leżajsk.

Szerokość jezdni:

- 6,00m (poza skrzyżowaniem)

- 9.00m ( 3x3m w obrębie skrzyżowania)

Klasa techniczna: L

Kategoria ruchu: KR4

Nawierzchnia bitumiczna.

Teren posiada drogi dojazdowe wewnętrzne:

Szerokość jezdni – 7 metrów

Klasa techniczna: L

Kategoria ruch: KR3

Nawierzchnia bitumiczna

Autostrada / droga krajowa [km]:

Droga krajowa nr 9 – 1,4 km

Autostrada w odległości około 26 km

Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km

Brak

Kolei [km]:

Kolbuszowa – odległość około 1,4 km

Bocznica kolejowa [km]:

Kolbuszowa – odległość około 1,4 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:

Jasionka – odległość około 30 km

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]:

Rzeszów – odległość około 30 km

Istniejąca infrastruktura:

Elektryczność na terenie (Tak/Nie):

Tak

Odległość przyłącza od granicy dziełek:

- dziełka 1549/77 – 60 m

- dziełka 1555/60 – 50 m

- działka 1555/61 – 80 m

Napięcie:

Dostępne napięcie 15kV, 400/200V.

 

Dostępna moc:

2 MW – istnieje możliwość zwiększenia mocy po uzyskaniu zgody PGE.

Możliwość budowy własnej stacji trafo po uzyskaniu zgody PGE.

Gaz na terenie (Tak/Nie):

Tak

Odległość przyłącza od granicy dziełek:

- dziełka 1549/77 – 70 m

- dziełka 1555/60 – 6 m  

- działka 1555/61 – 8 m

Wartość kaloryczna:

34 MJ/Nm3

Średnica rury:

Ø75 PE – sieć średnie ciśnienie

Dostępna objętość:

200m3/h

Woda na terenie (Tak/Nie):

Tak

Woda do celów socjalnych oraz przemysłowych

Odległość przyłącza od granicy dziełek:

- dziełka 1549/77 – 13 m

- dziełka 1555/60 – 2 m

- działka 1555/61 – 1 m

Dostępna objętość:

53m3/24h - istnieje możliwość zwiększenia dostępnej objętości po uzyskaniu zgody zarządcy sieci - Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Kolbuszowej

Kanalizacja sanitarna na terenie (Tak/Nie):

Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu:

- dziełka 1549/77 – 11 m

- dziełka 1555/60 – 1 m

- działka 1555/61 – 1 m

Dostępna objętość:

53 m3/24 h - istnieje możliwość zwiększenia dostępnej objętości po uzyskaniu zgody zarządcy sieci - Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Kolbuszowej

 

Ścieki odprowadzane do sieci muszą spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 7 czerwca o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747) oraz Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 (Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964)

Kanalizacja deszczowa na terenie (Tak/Nie):

Tak

Odległość przyłącza od granicy dziełek:

- dziełka 1549/77 – 16 m

- dziełka 1555/60 – 4 m

- działka 1555/61 – 4 m

Dostępna objętość:

21 600 m3/h.

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie:

Tak

Telefony (Tak/Nie):

Tak

Odległość przyłącza od granicy dziełek:

- dziełka 1549/77 – 3 m

- dziełka 1555/60 – 15 m

- działka 1555/61 – 17 m

Uwagi:

Proponowany teren jest włączony do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – Park Mielec – podstrefa Kolbuszowa. Wyżej wymienione działki o łącznej powierzchni 7, 9944 ha zlokalizowane są one w północno-wschodniej części Kolbuszowej, po wschodniej stronie trakcji PKP, w rejonie ulic Sokołowskiej, Żytniej i  Leśnej w sąsiedztwie istniejącej zabudowy przemysłowo-usługowej.

Teren ten bezpośrednio sąsiaduje z drogą wojewódzką nr 875 Leżajsk – Mielec, która w odległości około 1,5km krzyżuje się z drogą krajową nr 9 Radom-Barwinek. W odległości około 1,4 km od przedmiotowych działek zlokalizowana jest stacja kolejowa z bocznicą kolejową (linia kolejowa relacji Rzeszów- Ocice).

Od północy teren graniczy z ulicą Sokołowską (droga wojewódzka nr 875 Leżajsk – Mielec) oraz zabudową produkcyjno-usługową, od południa z użytkami rolnymi, od wschodu i zachodu z nieużytkami rolnymi i terenem leśnym. Przedmiotowy obszar na całej powierzchni jest niezabudowany. 

Ulgi

Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro - Park Mielec oferuje przedsiębiorcom pomoc publiczną w formie zwolnień
z podatku dochodowego.

Inwestorzy, którzy otrzymają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy
i zainwestują, co najmniej 100 tys. EURO automatycznie uzyskują prawo do zwolnień z podatku dochodowego
w maksymalnej wysokości dopuszczalnej prawem Unii Europejskiej.

Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom  w formie zwolnień podatkowych stanowi  pomoc regionalną udzielaną
z tytułu:

 - kosztów nowej inwestycji,

 - tworzenia nowych miejsc pracy.

 

 

Więcej informacji na stronie: http://www.europark.com.pl/pl/dlaczego_sse_europark_mielec/atuty/szybki_zwrot_inwestycji/

Gmina Kolbuszowa na mocy Uchwały Nr VII/59/07 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2007r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy stosuje zwolnienia z podatku od nieruchomości dla:

- nowo wybudowanych budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w zakresie: budownictwa, usług, handlu, przetwórstwa lub wytwórstwa,
z wykorzystaniem tych nieruchomości i spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy,

- gruntów, budynków i budowli lub ich części, w przypadku wykorzystania ich do prowadzenie działalności gospodarczej przez podatnika, w zakresie: budownictwa, usług, handlu, przetwórstwa lub wytwórstwa, będących w jego posiadaniu, lecz wcześniej niewykorzystane do prowadzenia działalności, pod warunkiem, że działalność gospodarcza prowadzona
z wykorzystaniem tych nieruchomości spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy.

Osoba przygotowująca ofertę:

Monika Fryzeł, Inspektor, Tel. 17 2217 333 wew. 350, e-meil Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Osoby do kontaktu:

Marek Gil, Zastępca Burmistrza Kolbuszowej, Tel 605 294 733, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Galeria zdjęć:

alt alt alt
alt alt alt