Dostępne media


Rodzaj uzbrojenia terenów inwestycyjnych włączonych do SSE „EURO -PARK Mielec"- podstrefa Kolbuszowa

 

Drogi dojazdowe do strefy:
Droga wojewódzka nr 875 – relacji Mielec – Leżajsk
Szerokość jezdni:
- 6,00m (poza skrzyżowaniem)
- 9.00m ( 3x3m w obrębie skrzyżowania)
Klasa techniczna: L
Kategoria ruchu: KR 4
Nawierzchnia bitumiczna

 

Drogi wewnętrzne:
Szerokość jezdni – 7 metrów
Klasa techniczna: L
Kategoria ruch:KR3
Nawierzchnia bitumiczna

 

Kanalizacja sanitarna:
Wydajność niż nie większa niż 153 m3/24 h - istnieje możliwość zwiększenia dostępnej objętości po uzyskaniu zgody zarządcy sieci - Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Kolbuszowej

 

Ścieki odprowadzane do sieci muszą spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 7 czerwca o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747) oraz Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 (Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964)

 

Kanalizacja deszczowa:
Wydajność niż nie większa niż 6000 dm3/s.

 

Sieć wodociągowa:

Wydajność niż nie większa niż 53m3/24h - istnieje możliwość zwiększenia dostępnej objętości po uzyskaniu zgody zarządcy sieci - Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Kolbuszowej

 

Sieć gazu:
Wartość kaloryczna: 34 MJ/Nm3
Średnica rur Ø75 PE – sieć średnie ciśnienie
Dostępna objętość: 200m3/h

 

Elektryczność:

Dostępne napięcie 15kV, 400/200V.
Dostępna moc 2 MW – istnieje możliwość zwiększenia mocy po uzyskaniu zgody PGE.
Możliwość budowy własnej stacji trafo po uzyskaniu zgody PGE.

 

Kanalizacja teletechniczna
Istnieje możliwość wykonania przyłączy miedzianych lub światłowodowych. 

Rodzaj uzbrojenia terenów inwestycyjnych włączonych do SSE „EURO -PARK Mielec”- podstrefa Kolbuszowa

 

Drogi dojazdowe do strefy:

Droga wojewódzka nr 875 – relacji Mielec – Leżajsk

Szerokość jezdni:

- 6,00m (poza skrzyżowaniem)

- 9.00m ( 3x3m w obrębie skrzyżowania)

Klasa techniczna: L

Kategoria ruchu:    KR 4

Nawierzchnia bitumiczna

 

Drogi wewnętrzne:

Szerokość jezdni – 7 metrów

Klasa techniczna: L

Kategoria ruch:KR3

Nawierzchnia bitumiczna

 

Kanalizacja sanitarna:

Wydajność niż nie większa niż 153 m3/24 h - istnieje możliwość zwiększenia dostępnej objętości po uzyskaniu zgody zarządcy sieci - Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Kolbuszowej

 

Ścieki odprowadzane do sieci muszą spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 7 czerwca o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747) oraz Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 (Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964)

 

Kanalizacja deszczowa:

Wydajność niż nie większa niż 6000 dm3/s.

 

Sieć wodociągowa:

 

Wydajność niż nie większa niż 53m3/24h - istnieje możliwość zwiększenia dostępnej objętości po uzyskaniu zgody zarządcy sieci - Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Kolbuszowej

 

Sieć gazu:

Wartość kaloryczna: 34 MJ/Nm3

Średnica rur Ø75 PE – sieć średnie ciśnienie

Dostępna objętość: 200m3/h

 

Elektryczność:

 

Dostępne napięcie 15kV, 400/200V.

Dostępna moc 2 MW – istnieje możliwość zwiększenia mocy po uzyskaniu zgody PGE.

Możliwość budowy własnej stacji trafo po uzyskaniu zgody PGE.

 

Kanalizacja teletechniczna

Istnieje możliwość wykonania przyłączy miedzianych lub światłowodowych.