Atuty inwestowania w strefie


ATUTY INWESTOWANIA W STREFIE EURO PARK MIELEC – PODSTREFA KOLBUSZOWA

Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro - Park Mielec oferuje przedsiębiorcom pomoc publiczną w formie zwolnień z podatku dochodowego.

Inwestorzy, którzy otrzymają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy i zainwestują co najmniej 100 tys. EURO automatycznie uzyskują prawo do zwolnień z podatku dochodowego w maksymalnej wysokości dopuszczalnej prawem Unii Europejskiej.

Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom w formie zwolnień podatkowych stanowi pomoc regionalną udzielaną z tytułu:

  • kosztów nowej inwestycji,
  • tworzenia nowych miejsc pracy.


Wielkość zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej inwestycji wynosi 50% poniesionych wydatków inwestycyjnych dla przedsiębiorców dużych; dla przedsiębiorców średnich - 60%, dla małych - 70%. Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zwolnienia, na:

  • nabycie gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego
  • nabycie albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych
  • rozbudowę i modernizację istniejących środków trwałych
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej; w przypadku inwestorów innych niż mali i średni koszty tych inwestycji mogą być podwyższone maksymalnie o 50%.


Warunkiem skorzystania z pomocy jest prowadzenie działalności gospodarczej i utrzymanie środków trwałych przez okres 5 lat - duzi przedsiębiorcy lub 3 lat - mali i średni.

Wielkość zwolnienia podatkowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy wynosi 50% dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, a dla przedsiębiorców małych i średnich - odpowiednio - 70% i 60%.

Od przedsiębiorcy wymagane jest utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat - dla dużych lub 3 lata dla małych i średnich.

Zwolnienia, o których mowa powyżej, przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy.

Więcej informacji na stronie: www.europark.com.pl