ZUS


ZUS

Rejestracja spółki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Aby zarejestrować firmę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) należy wypełnić odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe. Zgodnie z Ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, (Dz.U. z 1998 r., Nr 137, poz. 887 z póżn. zm.) płatnicy składek są zobowiązani do złożenia formularza ZUS ZUA w terminie 7 dni od:

  • daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby,
  • daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla ubezpieczonych zobowiązanych do płacenia składek wyłącznie na własne ubezpieczenia albo składek na ubezpieczenie osób z nimi współpracujących.

Do dokumentu ZUS ZPA należy dołączyć informację o numerach rachunków bankowych płatnika składek (ZUS ZBA), jeżeli płatnik posiada więcej niż jeden rachunek bankowy, a także adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek (ZUS ZAA), jeżeli płatnik prowadzi działalność pod adresem (adresami) innym niż adres siedziby.

Adres ZUS w Mielcu:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Mielcu
ul. Sikorskiego 4,
39-300 Mielec