Wpis do ewidencji działalności gospodarczej


Wpis do ewidencji działalności gospodarczej


Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 01.07.2011r. funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki.

Aktem prawnym regulującym procedury związane z podejmowaniem, prowadzeniem, zawieszeniem, wznowieniem, zaprzestaniem i warunkach prowadzenia działalności gospodarczej jest :

  • ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej oraz Ustawa z dnia 13 maja 2011 roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw.


Działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, zwanej dalej ustawą o sdg).

Wpisu do CEIDG dokonuje się drogą elektroniczną. Przedsiębiorcy mają kilka sposobów na jego dokonanie:
1) samodzielnie:
- przy użyciu dwóch (do wyboru) podpisów:

  • profil zaufany e-PUAP- darmowy, wydawany na 3 lata (po tym okresie możliwość odnowienia), wymaga tylko dostępu do Internetu
  • certyfikat kwalifikowany- płatny, odnawiany co roku, wymaga używania specjalistycznego sprzętu i oprogramowania


2) za pośrednictwem dowolnego na terenie kraju Urzędu Gminy (Miasta)
- może tego dokonać na 3 sposoby:

  • złożyć wniosek osobiście w formie papierowej - na druku CEIDG-1, podpisać w obecności Urzędnika, który następnie przekształci go w formę elektronicznego i zatwierdzi podpisem. Systemem wniosek trafi do odpowiednich Urzędów: ZUS/KRUS, Urząd Skarbowy, GUS.

  • złożyć wniosek anonimowy w CEIDG- od momentu wprowadzenia wniosku przedsiębiorca ma 7 dni na udanie się do Urzędu Gminy (Miasta) w celu podpisania wniosku w obecności Urzędnika, który odszuka wniosek (kod kreskowy) w systemie i po podpisaniu przez przedsiębiorcę zatwierdzi podpisem.

  • przesłać pocztą wniosek papierowy z potwierdzoną notarialnie własnoręcznością podpisu – Urzędnik przekształci wniosek w formę elektroniczna i zatwierdzi go swoim podpisem.


Przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą jak i prowadzący mogą szukać wszelkich informacji na dostępnych stronach:

www.eu-go.gov.pl
www.ceidg.gov.pl
www.firma.gov.pl

W przypadku prowadzenia działalności na terenie Gminy Kolbuszowa wniosek należy złożyć w:
Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, www.kolbuszowa.pl
lub w dowolnym Urzędzie Miasta (Gminy) na terenie kraju.