KRS


KRS

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

Krajowy Rejestr Sądowy działa na podstawie ustawy z dnia 10 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168 poz. 1186 z póżn zm.).

Rejestr jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji. Każdy ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Rejestru.

W jego skład wchodzą następujące rejestry:
1) przedsiębiorców,
2) stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
3) 3) dłużników niewypłacalnych.

Rejestracji w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w ramach Krajowego Rejestru Sądowego podlegają m.in.:
1. spółki jawne,
2. spółki partnerskie,
3. spółki komandytowe,
4. spółki komandytowo-akcyjne,
5. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
6. spółki akcyjne,
7. spółki europejskie,
8. przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
9. oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego składa się na odpowiednim formularzu. Formularz jest dostępny w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Do wniosku o wpis do KRS należy dołączyć:
1) uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu lub prokurenta,
2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu (nieruchomości), w którym ma być wykonywana działalność objęta wnioskiem,
3) odpowiednie dokumenty (umowę spółki, statut spółki) bądź jako oryginały, bądź jako uwierzytelnione urzędowo odpisy lub wyciągi,
4) dowody uiszczenia opłaty sądowej od wpisu sądowego oraz opłaty na rzecz Biura do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W przypadku prowadzenia działalności na terenie Gminy Kolbuszowa wniosek należy złożyć:

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg
www.tarnobrzeg.sr.gov.pl