Pierwsze kroki w biznesie


Pierwsze kroki w biznesie

Chcąc ułatwić Państwu rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej proponujemy skorzystanie z informacji dostępnych na naszej stronie. Pokazujemy, krok po kroku, jakie czynności należy wykonać, gdzie znaleźć odpowiednie formularze oraz adresy instytucji.

Czynności formalno - prawne związane z rozpoczęciem działalności

Przedsiębiorcami prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą są:
- osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną.
oraz wspólnicy spółek cywilnych w zakresie wykonywanej przez nich działalności.

Wszyscy przedsiębiorcy podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej(CEIDG) bądź do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.Ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz do chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

Czynności formalno – prawne niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce:
• złożenie wniosku o wpis do rejestru do Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG,
• złożenie wniosku o nadanie numeru identyfikacji statystycznej REGON, za pośrednictwem CEIDG
• złożenie wniosku o nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP),za pośrednictwem CEIDG
• rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych/ KRUS- dla rolników prowadzących działalność gospodarczą, za pośrednictwem CEIDG, chociaż przy rozpoczęciu działalności należy osobiście zgłosić się do ZUS
• otwarcie konta bankowego,
• zawiadomienie innych instytucji w zależności od uregulowań prawnych,
• uzyskanie koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, jeśli jest wymagane.