Edukacja


Edukacja

Jednym z atutów Kolbuszowej jest dostęp do infrastruktury edukacyjnej oraz jej elastyczność w stosunku do zapotrzebowania na rynku pracy. Kolbuszowa charakteryzuje się doskonałą bazą dla rozwoju gospodarki. Profesjonalna, dobrze wykształcona kadra stanowi doskonałe zaplecze dla przedsiębiorców, dla rozwoju sektora gospodarczego.

Na terenie miasta funkcjonuje Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Kolbuszowej kształcący na kierunkach:
1. Technikum:
- technik budownictwa,
- technik technologii odzieży,
- technik informatyk,
- technik technologii drewna,
- technik mechanik,
- technik hotelarstwa,
- technik geodeta,
- technik usług fryzjerskich,
- technik logistyk,
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
2. Szkoła Zawodowa:
- stolarz
- operator obrabiarek skrawających
- fryzjer
- sprzedawca
- mechanik pojazdów samochodowych
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

www: http://www.zst.kolbuszowa.pl/

Ponadto w sąsiedniej Weryni funkcjonuje Zespół Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni kształcący w zawodach:
1. Technikum:
- technik agrobiznesu,
- technik ekonomista,
- technik handlowiec,
- technik organizacji i reklamy,
- technik architektury krajobrazu,
- technik ochrony środowiska,
- technik turystyki wiejskiej,
- technik kelner,
- technik technologii żywności,
- technik żywienia i usług gastronomicznych.
2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
- cukiernik,
- kucharz,
- piekarz,
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
- mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych.

www: http://www.zswerynia.pl/

Także w Weryni znajduje się Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W skład Instytutu wchodzą następujące Zakłady, Katedra i Pracownia:
- Zakład Biotechnologii,
- Zakład Ekotoksykologii,
- Zakład Fizjologii Roślin,
- Zakład Fizjologii i Rozrodu Zwierząt,
- Zakład Mikrobiologii,
- Katedra Genetyki,
- Pracownia Chemii,
- Ośrodek Dydaktyczno-Doświadczalny.

Dzięki realizacji projektu pn. „Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych” w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej Instytut dysponuje pięcioma nowoczesnymi laboratoriami badawczymi:
- Laboratorium Badawcze Zakładu Fizjologii i Rozrodu Zwierząt.
- Laboratorium Morfogenezy i Biomechaniki Roślin.
- Laboratorium Biotechnologii Molekularnej.
- Laboratorium Ekotoksykologii.
- Laboratorium Genetyki i Cytogenetyki Molekularnej.

www: http://www.univ.rzeszow.pl/wydzialy/zamiejscowy-instytut-biotechnologii

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej realizuje zajęcia praktyczne dla uczniów w zawodach:
- technik mechanik o specjalizacji obróbka skrawaniem,
- technik technologii drewna o specjalności meblarstwo,
- technik technologii odzieży,
- technik budownictwa,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
- operator obrabiarek skrawających.

W ramach projektu Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania przy CKP w Kolbuszowej powstają nowoczesne laboratoria:
- przygotowania materiału i spawalnictwa,
- metrologii i kontroli jakości,
- komputerowego wspomagania projektowania CAD,
- obrabiarek CNC i komputerowego wspomagania projektowania CAM,
- obróbki mechanicznej metali – ostrzenie narzędzi,
- obróbki mechanicznej metali – obróbka skrawaniem,
- obróbki mechanicznej metali –

www: http://www.ckp.kolbuszowa.pl/

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” swoją działalność rozpoczęło na początku 2004 roku. Jest organizacją pozarządową typu non-profit, której głównym celem jest pobudzenie rozwoju gospodarczego i społecznego powiatu kolbuszowskiego.

Do głównych zadań statutowych organizacji należy:
- wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych,
- podnoszenie wiedzy społeczno-ekonomicznej społeczeństwa,
- przeciwdziałanie bezrobociu,
- rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
- wspieranie oświaty, edukacji i wychowania,
- ochrona praw człowieka.

W ramach działań na rzecz wspierania przedsiębiorczości Stowarzyszenie „NIL” koncentruje się na pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom w ich rozwoju i wzroście ich konkurencyjności poprzez ułatwianie dostępu do regionalnych, krajowych i europejskich programów skierowanych na pobudzenie rozwoju gospodarczego oraz pozyskania dodatkowych źródeł finansowania z funduszy polskich i europejskich.
Stowarzyszenie „NIL” realizuje swoje cele we współpracy z władzami samorządowymi gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi oraz z Mielecką Agencją Rozwoju Regionalnego, Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego, Euroregionem Karpaty, Izbami Przmysłowo-Handlowymi i innymi organizacjami przedsiębiorców naszego regionu oraz organizacjami wpierania biznesu. Ponadto Stowarzyszenie utrzymuje ścisłe kontakty z innymi organizacjami pozarządowymi powiatu kolbuszowskiego oraz Podkarpacia, a także z organizacjami krajów Unii Europejskiej mającymi duże doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich. Jednocześnie nawiązane zostały przyjacielskie stosunki z organizacjami wspierania biznesu oraz przedsiębiorstwami z regionów sąsiadujących z naszym województwem z Ukrainy i Słowacji, którzy są zainteresowani współpracą gospodarczą z naszym regionem.

Stowarzyszenie organizuje:
- kursy i szkolenia dla osób pracujących, rolników, osób zwolnionych z pracy, długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych i osób korzystających z OPS,
- pośrednictwo pracy dla pracodawców i poszukujących pracy,
- doradztwo,
- wsparcie dla MŚP.

www: http://nil.kolbuszowa.pl