Forma sprzedaży działek


Procedury oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste.

1. Uzyskanie zgody na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec - Podstrefa Kolbuszowa.
2. Wniosek o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste wraz z kopią mapki ewidencyjnej z zaznaczoną nieruchomością.
3. Analiza stanu prawnego nieruchomości oraz przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego.
4. Uzyskanie opinii innych referatów Urzędu Miejskiego czy dana nieruchomość może zostać przeznaczona do oddana w użytkowanie wieczyste.
5. Uzyskanie opinii Komisji Finansów i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kolbuszowej czy daną nieruchomość przeznaczyć do oddana w użytkowanie wieczyste.
6. Zlecenie podziału nieruchomości ( jeżeli wniosek dot. części nieruchomości).
7. Zarządzenie Burmistrza Kolbuszowej o przedstawieniu Radzie Miejskiej w Kolbuszowej projektu uchwały o oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
8. Podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Kolbuszowej o oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
9. Zlecenie wyceny nieruchomości.
10. Sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste oraz wywieszenie wykazu na okres 6 tygodni.
11. Zarządzenie Burmistrza Kolbuszowej o ogłoszeniu przetargu, jeżeli dana nieruchomość jest zbywana w drodze przetargowej.
12. Przeprowadzenie przetargu na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz sporządzenie protokołu z przetargu i jego podpisanie przez nabywcę nieruchomości i członków komisji przetargowej.
13. Zawarcie umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia przetargu.( przed aktem not. wpłata pierwszej opłaty od ceny uzyskanej w wyniku przetargu).

W przypadku przeznaczenia nieruchomości do zbycia strona ponosi koszty: materiałów geodezyjno-kartograficznych, ewentualnego podziału geodezyjnego, operatu szacunkowego, wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz wpisami sądowymi.

Uwagi:
Nieruchomości w użytkowanie wieczyste oddaje się na okres 99 lat w drodze przetargowej lub bezprzetargowej. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres krótszy - co najmniej jednak na 40 lat ( art. 236 § 1KC). Procedura przygotowania nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste trwa około 6 miesięcy.
W umowie określa się sposób zagospodarowania nieruchomości, terminy zagospodarowania nieruchomości ( termin rozpoczęcia i zakończenia zabudowy), itd.
W przypadku niedotrzymania terminów mogą być ustalone dodatkowe opłaty roczne.
Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę (od 15 % do 25 % ceny nieruchomości) i opłaty roczne (od 0,3% do 3% ceny nieruchomości w zależności od celu na jaki nieruchomość została oddana).